Κανόνες και Κανονισμοί

«Η Κυπριακή Ομοσπονδία Μπριτζ ακολουθεί, εφαρμόζει και συμμορφώνεται με τις οδηγίες, κανόνες και κανονισμούς του World Bridge Federation, όπως αυτά αναγράφονται στην ιστοσελίδα τους www.worldbridge.org/rules-regulations/