Επιτροπές

Υπάρχουν τέσσερις επιτροπές στην Κυπριακή Ομοσπονδία Μπριτζ.

Οι δικαιοδοσίες των εν λόγω επιτροπών μπορεί να αναγνωσθούν στο Καταστατικό της Ομοσπονδίας.

Έχουν προστεθεί και δυο Ομάδες Εργασίας για Στρατηγική/Marketing και Θέματα Καταστατικού. 

 

Τεχνική Επιτροπή

Φίλιππος Φράγκος (χωρίς δικαίωμα ψήφου), Ερρίκος Λεωνίδου, Πάνος Μακρής, Ρένα Λόρδου

 

Πρακτικά Τεχνικής Επιτροπής

 

Δικαστική Επιτροπή

Jennifer Savvopoulos (Πρόεδρος), Πάνος Παναγίδης, Kathryn Andreas

Αναπληρωματικά μέλη:Ρένα Λόρδου, Δημήτρης Σάββα

 

Οικονομική Επιτροπή 

Ερρίκος Λεωνίδου (Πρόεδρος), Γιώργος Γεωργιάδης, Κοσμάς Κοσμά, Αλεξάνδρα Μάτση

 

Επιτροπή Δεοντολογίας

Δήμητρα Κούσιου(Πρόεδρος), Δημήτρης Σάββα, Κώστας Ιωάννου

 

 

Ομάδες εργασίας

  

Στρατηγική –Marketing

Φρόσω Τηλλυρή (Πρόεδρος), Φίλιππος Φράγκος, Νίκος Νικολάου, Γιώργος Γεωργιάδης, Suzanne Melas, Κυριάκος Παναγιώτου

 

Πρακτικά Ομάδας Εργασίας Στρατηγική – Marketing

 

Θέματα  Καταστατικού

Γιώργος Γεωργιάδης, Κώστας Ιωάννου, Κυριάκος Παναγιώτου